ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG METTA

I. QUAN HỆ HỢP ĐỒNG

Các Điều khoản Sử dụng này (“Điều khoản”) điều chỉnh việc bạn, một cá nhân, từ bất kỳ quốc gia nào trên thế giới truy cập hoặc sử dụng các ứng dụng, trang web, nội dung, sản phẩm và dịch vụ (“Dịch vụ”) của Viticom Viet Nam.LTD, một công ty trách nhiệm hữu hạn tư nhân thành lập ở Việt Nam, có văn phòng tại Nhị Châu, Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội, giấy phép đăng ký tại Sở Kế Hoạch và Đầu Tư số 0108145314 (Viticom)

Việc tiếp cận và sử dụng các Dịch vụ của bạn đã cấu thành sự chấp nhận chịu sự ràng buộc của các Điều khoản này, sự ràng buộc này sẽ thiết lập mối quan hệ hợp đồng giữa bạn và Viticom. Nếu bạn không đồng ý với các Điều khoản này, bạn sẽ không có quyền truy cập hoặc sử dụng các dịch vụ. Các Điều khoản này sẽ thay thế cho các thỏa thuận hoặc hợp đồng trước đây của bạn. Viticom có thể ngay lập tức chấm dứt các Điều khoản này hoặc bất kỳ Dịch vụ nào liên quan đến bạn, hoặc nói chung là ngừng cung cấp hoặc từ chối quyền truy cập đến các Dịch vụ hoặc bất kỳ phần nào của dịch vụ, vào bất kỳ lúc nào vì bất kỳ lý do gì.

Các điều khoản bổ sung có thể được áp dụng cho các Dịch vụ nhất định, chẳng hạn như các chính sách cho một sự kiện, hoạt động hoặc khuyến mãi cụ thể, và các điều khoản bổ sung này sẽ được tiết lộ cho bạn liên quan đến các Dịch vụ được áp dụng. Các điều khoản bổ sung được thêm vào, và sẽ được coi là một phần của các Điều khoản dành cho các mục đích của Dịch vụ được áp dụng. Các điều khoản bổ sung sẽ được ưu tiên áp dụng hơn các Điều khoản này trong trường hợp có xung đột liên quan đến các Dịch vụ được áp dụng.

Viticom có thể sửa đổi các Điều khoản liên quan đến các Dịch vụ tùy từng thời điểm. Các sửa đổi sẽ có hiệu lực khi Viticom đăng các Điều khoản được cập nhật tại vị trí này hoặc các chính sách sửa đổi hoặc các điều khoản bổ sung về Dịch vụ áp dụng. Nếu bạn tiếp tục truy cập hoặc sử dụng các Dịch vụ sau các bài đăng này, nghĩa là bạn đồng ý chịu sự ràng buộc của các Điều khoản đã được sửa đổi.

Việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân liên quan đến các Dịch vụ của chúng tôi được quy định trong Chính sách về Quyền riêng tư của Viticom tại http://mettavn.com/terms . Viticom có thể cung cấp cho nhân viên xử lý yêu cầu bồi thường hoặc doanh nghiệp bảo hiểm mọi thông tin cần thiết (bao gồm thông tin liên lạc của bạn) nếu có yêu cầu bồi thường, tranh chấp hoặc xung đột, có thể bao gồm tai nạn, liên quan đến bạn và một Nhà cung cấp Bên Thứ ba và các thông tin hoặc dữ liệu cần thiết để giải quyết các yêu cầu bồi thường, tranh chấp hoặc xung đột.

II. CÁC DỊCH VỤ

Các Dịch vụ tạo thành một nền tảng công nghệ cho phép người dùng sử dụng các ứng dụng di động của Viticom hoặc các trang web được Viticom cung cấp như một phần của Dịch vụ (gọi chung là “Ứng dụng”) để sắp xếp và lên lịch trình dịch vụ và/hoặc dịch vụ hậu cần với các nhà cung cấp bên thứ ba độc lập các dịch vụ này, bao gồm cả các nhà cung cấp dịch vụ của bên thứ ba độc lập và các nhà cung cấp hậu cần bên thứ ba độc lập theo thỏa thuận với Viticom hoặc một số chi nhánh của Viticom (“Nhà cung cấp Bên Thứ ba”). Trừ khi Vitocom có sự chấp thuận khác trong một thỏa thuận bằng văn bản riêng với bạn, các Dịch vụ này chỉ được cung cấp cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại. BẠN CÔNG NHẬN RẰNG VITICOM KHÔNG CUNG CẤP DỊCH VỤ HOẶC CÓ CHỨC NĂNG NHƯ NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP BỞI NHÀ THẦU ĐỘC LẬP BÊN THỨ BA KHÔNG LÀM VIỆC CHO VITICOM HOẶC BẤT KỲ CHI NHÁNH NÀO CỦA VITICOM

1. Giấy phép

Tùy vào việc tuân thủ theo các Điều khoản này của bạn, Viticom sẽ cấp cho bạn giấy phép hữu hạn, không độc quyền, không thể cấp giấy phép con, có thể hủy bỏ và không thể chuyển nhượng để: (i) truy cập và sử dụng các Ứng dụng trên các thiết bị cá nhân chỉ cho mục đích sử dụng Dịch vụ của bạn; và (ii) truy cập và sử dụng bất kỳ nội dung, thông tin và các tài liệu nào liên quan có thể sẵn có thông qua các Dịch vụ, chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại của bạn trong mỗi trường hợp. Mọi quyền lợi không được công nhận rõ ràng bằng văn bản này đều được Viticom và tổ chức cấp phép của Viticom bảo lưu.